Gå till innehåll

Utgrävning av vikingagravar i Knestorp

En av de få utgrävningar av forntida gravar i Dalstorp skedde i Knestorp/Dalstorp 2012-2013.

På grund av planerad ombyggnation av väg 1726 inom fastigheten Knestorp 6:1, Dalstorp socken i Tranemo kommun har Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum undersökt tre skadade gravhögar inom fornlämning RAÄ Dalstorp 79:6 och en inom 79:7.
Centralt i gravarna fanns resterna efter brandbålet där de döda hade kremerats. En osteologisk analys av benmaterialet
från RAÄ 79:6 visade att varje grav innehöll brända rester efter en man 25 - 35 år gammal samt lämningar efter en hund.
I två av gravarna fanns även resterna efter häst. Den osteologiska analysen från RAÄ 79:7 visade att den döde var ett barn i 10-års ålder.
I brandbålen fanns även ett flertal metallföremål, bland annat från hästutrustning såsom sporrar, betsel och beslag. C14-analyser visade att gravarna härrör från 900-talet e Kr.

 

Arkeologisk delundersökning (pdf-fil öppnas i nytt fönster)
G ä l l a n d e f o r n l ä m n i n g R A Ä
D a l s t o r p 7 9 : 6 , 7 9 : 7 D a l s t o r p s o c k e n , T r a n e m o k o m m u n
Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum Rapport 2014:19